top of page

M3: RYZYKO

REJESTR RYZYK

Pozwala za prowadzenie spójnego rejestru ryzyk w kontekście przyjętych celów organizacji. Zapewnia dostęp do informacji o ryzykach dla wszystkich pracowników  w zakresie zgodnym z pełnioną funkcją i miejscem w organizacji. 

SZACOWNIE

Wspiera proces szacowania ryzyk w oparciu o przypisane kryteria oceny skutku zmaterializowania się ryzyka oraz prawdopodobieństwo wystąpienia.

ZABEZPIECZENIA

Pozwala na prowadzenie rejestru wdrożonych i planowanych zabezpieczeń oraz ich wpływu na zdefiniowane ryzyka. Ułatwia zarządzanie cyklem życia zabezpieczenia  od propozycji przez akceptację i wdrożenie aż do wycofania.

PRZEGLĄDY

Automatyzuje proces przeglądu ryzyka inicjując i przypisując do właściwych pracowników zadania przeglądu w przypadkach zmiany wartości ryzyka lub okresowo w okresach uzależnionych od wartości ryzyka.

bottom of page