top of page

M2: CELE

DRZEWO CELÓW

Pozwala na definiowanie celów na poziomie strategicznym i operacyjnym. Umożliwia przypisywanie poszczególnych celów do jednostek i komórek organizacyjnych. Tworzy drzewiastą strukturę celów powiązaną ze strukturą organizacyjną.

MIERNIKI

Umożliwia definiowanie mierników w kontekście przyjętych celów organizacji. Zapewnia proces raportowania wartości mierników przez wskazanych pracowników poszczególnych komórek w określonych interwałach czasowych.

WSKAŹNIKI

Pozwala na budowanie wskaźników jako pochodnych zdefiniowanych wcześniej mierników. Zapewnia ciągłe monitorowanie wartości wskaźników w odniesieniu do przyjętych wartości oczekiwanych.

bottom of page